Gjallar
Noormannen in de Lage Landen

Norsemen in the Low Countries

Startpagina

Home Page

Bronnen / Sources
Terug naar de inhoudsopgave

Back to the table of contents

Chronicon Moissacense - De Kroniek van Moissac / The Chronicle of Moissac
Beslaat: 680 - 818
Geschreven: na 818 als een compilatie van oudere kronieken
Auteur: Anonieme monnik van een klooster in Aquitanië
Gedrukte uitgave: Pertz, G.H., Chronicon Moissacense, Monumenta Germaniae historica, Scriptores I (Hannover 1826), 282-313; ibid. Scriptores II (Hannover 1829), 257-259.
Covers: 680 - 818
Written: after 818 as a compilation of older chronicles
Author: Anonymous monk of an Aquitanian monastery
Printed edition: Pertz, G.H., Chronicon Moissacense, Monumenta Germaniae historica, Scriptores I (Hanover 1826), 282-313; ibid. Scriptores II (Hanover 1829), 257-259.
Pertz, MGH (308) 808.
Et ibi fuit Reginaldus, nepos eius qui primus post eum in eo regno fuit, interfectus; et multi populo Normannorum ibidem corruerunt.
En daarop werd Ragnaldr, zijn nepos (*) die na hem heerste, gedood; and veel Noormannen sneuvelden daar.

(*) nepos van koning Guğröğr

And thereupon Ragnaldr, his nepos (*) who ruled next after him, was killed; and many of the Norsemen fell there.

(*) nepos of King Guğröğr

Pertz, MGH (309) 810.
Et Gothofredus rex Normannorum misit quasi pacifice per insidias vassallum suum, ut in dolo Drosocum, regem Abodritorum, occideret; quod ita factum fuit. Et occulte misit pyratas cum navibus in Frisia, qui fecerunt ibi magnum damnum de populo christiano. Et postea ille Godofredus fuit interfectus a suo vassallo, et perdidit regnum cum vita.
En Guğröğr, koning van de Noormannen, zond zijn vazal, verradelijk alsof hij van plan was vrede te sluiten, terwijl hij Thrasco, koning van de Abodrieten ten val bracht. En hij zond in het geheim piraten met schepen naar Frisia, die de christenen veel schade toebrachten. En daarna werd deze Guğröğr vermoord door zijn vazal, en hij verloor zijn koninkrijk met zijn leven And Guğröğr, king of the Norsemen, sent his vassal, treacherously as if he tends to make peace, while he inflicted the fall of Thrasco, king of the Abodrites; which he did. And he secretly sent pirates with ships to Frisia, who inflicted much damage on the christian people. And afterwards this Guğröğr was murdered by his vassal, and lost his kingdom with his life.
Pertz, MGH (309) 811.
... in loco qui dicitur Abochi. Fuit quoqui occisio magna Normannorum et Anulo ibi corruit.
... in een plaats die Hochbuoki (*) wordt genoemd, waar veel Noormannen werden gedood en hier sneuvelde Óli

(*) volgens Pertz, de plaats van het fort is onbekend

... in a place called Hochbuoki (*), where many Norsemen were killed and here Óli fell.

(*) according to Pertz, the place of the fortress is unknown

Pertz, MGH (311) 813.
Exierunt autem Normanni cum navibus suis in Frisia, et fecerunt ibi grande malum, ceperunt viros, mulieres et praedam magnam. Postea venerunt filii Godofredi cum exercitu, expuleruntque Herioldum et Reganfredum atque Amingum de regno ipsorum; et illi fugerunt usque ad abdita. Inde militia domni imperatoris Karoli accepit ab eo dona multa, et remisit eum cum honore et adiutorio ad fratrem suum, ut iterum acquirerunt regnum ipsorum.
De Noormannen zeilden met hun schepen naar Frisia, en veroorzaakten daar groot onheil, ze namen mannen en vrouwen en een grote buit. Nadien kwamen de zonen van Guğröğr met hun leger en verjoegen Haraldr en Ragnfröğr en ook Hemmingr uit hun eigen rijk; en zij vluchtten naar een schuilplaats. Daarop ontving de militie van de keizerlijke heer Karel de Grote veel geschenken van hen, en hij zond hem (*) met eerbetuigingen en hulp terug naar zijn broers, zodat zij hun koninkrijk weer konden verwerven.

(*) Hemmingr

However the Norsemen sailed with their ships to Frisia, and caused there great disaster, captured men and women, and a large booty. Afterwards the sons of Guğröğr came with their army and expelled Haraldr and Ragnfröğr and also Hemmingr from their own kingdom; and they fled into secrecy. Thereupon the militia of the imperial lord Charlemagne received from them many presents, and he sent him (*) back to his brothers with regards and support, in order that they should acquire their kingdom again.

(*) Hemmingr

Startpagina

Home Page

Terug naar de inhoudsopgave

Back to the table of contents

Begin van de pagina

Top of the page